ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A HÁDA-1 KFT-HEZ JELENTKEZŐ ÁLLÁSKERESŐK RÉSZÉRE

 

I.                ÁLLÁSKERESŐK ADATAINAK KEZELÉSE

Az álláskeresők személyes adatait munkaviszony létesítése céljából folyamatosan kezeljük. Az álláskeresők önéletrajzait a hada.hu/karrier oldalon az adott álláshirdetéshez küldheti, illetve postai úton a 4492 Tiszakanyár, Kölcsey u. 12. szám alatti címre, vagy leadhatja a kiskereskedelmi egységekben (ruházati üzletekben)

 

1./ Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése

Az álláspályázók személyes adatai feldolgozásának célja az Adatkezelő munkaerő-toborzási folyamatainak kezelése, beleértve az álláspályázók személyes adatainak feldolgozását is. Amennyiben az álláskereső egy harmadik fél által nyújtott webportál szolgáltatáson keresztül jelentkezett, az ilyen harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi irányelvei alkalmazandók. A fent leírt feldolgozás magában foglalhatja a személyes adatok feldolgozását és értékelését a megüresedett pozíciók betöltése érdekében, valamint az álláspályázóknak a felvételi eljárás eredményéről való tájékoztatását. A feldolgozás magában foglalhatja az álláspályázók automatizált eszközökkel (keresőszavak alapján) történő szűrt kiválasztását is.

 

2./ Adatkezelés jogalapja: 

Az Adatkezelő az állásra jelentkező természetes személyek adatait az érintett személyek önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy adataikat elektronikusan, postai úton, vagy személyesen maguk adják meg az Adatkezelő részére. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

Az adatkezelés további jogalapja olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

 

 

3./ Az érintettek köre: az Adatkezelő álláshirdetése iránt érdeklődő természetes személyek

 

4./ A kezelt személyes adatok köre, kezelt személyes adatok

Teljes név
Születési név
Születési hely és idő
Neme
Állampolgárság
Anyja neve
Lakcím, tartózkodási hely
Telefonszám,

E-mailcím,
Végzettségek
Nyelvtudás

Gyerekek száma

Korábbi munkahelyek, betöltött munkakörök

 

5./ Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától, az álláshirdetésre megküldött önéletrajz megküldésétől számított 6 hónap

 

6./ Adatfeldolgozó neve, székhelye

„HÁDA-1” KFT.

4493 Tiszakanyár, Kölcsey u. 12.

Tel.: 06 45 469 075

E-mail: info@hadakft.hu

 

7./ Adatfeldolgozói feladat leírása

A „HÁDA-1” Kft., mint Adatkezelő a hozzá munkavégzésre jelentkező pályázók adatait álláshirdetései során, vagy ennek hiányában akkor, ha van aktuálisan betölthető, felajánlható álláshely a jelen szabályzatban rögzített módon kezeli. Az Adatkezelő az  állásra pályázó természetes személyek jelen szabályzat I.4. pontjában megadott személyes adatait annak érdekében tárolja, kezeli és használja fel, hogy megtalálja a legideálisabb pályázót és vele munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb  jogviszonyt létesítsen.

 

8./ Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.

Társaságunk adatfeldolgozói szerződést nem kötött az adatfeldolgozói feladatokra, így cégünk vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

 

II.             A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

 

A „HÁDA-1” Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által használt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Technikai Kontroll:

A fizikai anyagokat zárt, korlátozottan hozzáférhető helyiségekben tárolják. Minden informatikai rendszer az operációs rendszer védelmi szoftverével van biztosítva. A rendszerekhez való hozzáféréshez egy felhasználónév és egy jelszó megadása szükséges, az adatátvitel pedig szigorúan titkosított csatornákon keresztül történik.


Szervezeti Kontroll:

Az adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok felhasználása az előírásoknak megfelelően történik, és a személyes adatokat tartalmazó informatikai rendszerekhez csak olyan személyek férhetnek hozzá, akik munkaköri feladatuk vagy munkakörük alapján jogosultak a hozzáférésre, és akiket a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség terhel.

 

III.           AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

 

1./ Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

2./ Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

• Az adatkezelés céljai;

• az érintett személyes adatok kategóriái;

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

3./ Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

4./ Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5./ Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha,

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

6./ Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

 

7./ Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

8./ Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

9./ Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

10./ Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

11./ Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

12./ Jogorvoslat:

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:

1./  A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelés érintettjének erre irányuló kérelmére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indít. 

Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásának módja.:

a.) elektronikus úton (hivatali tárhelyen, vagy cégkapu, ügyfélkapu birtokában e-Papír szolgáltatáson keresztül)

b.) elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfélként (pl. természetes személy) a fentiek mellett

ba) írásban postai úton, a személyazonosító adatokat (családi és utónév; születési családi és utónév; anyja születési családi és utóneve; születési hely; születési idő) is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, a Hatóság levelezési címén (1363 Budapest, Pf. 9.), vagy

bb) személyes átadással, a személyazonosság igazolását és – amennyiben az eljáráshoz szükséges és a beadványa azt nem tartalmazza – természetes személyazonosító adatok rögzítését követően, a Hatóság nyitvatartási idejében, előzetes időpont egyeztetése nélkül 

nyújtható be. A személyes ügyfélfogadás rendjéről részletes tájékoztatás az alábbi elérhetőségen olvasható: https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat

 

A beadvány Eüsztv. szerinti benyújtására a Hatóság honlapjáról, valamint a Személyes Ügyintézési Felületen keresztül is elérhető https://epapir.gov.hu címen, e-Papír szolgáltatáson keresztül van lehetőség.

 

2./  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatával szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye, de a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez előterjesztett keresetlevéllel közigazgatási perben megtámadható. A keresetlevelet a Hatósághoz kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a bíróságnak. A tárgyalás tartása iránti kérelmet a keresetlevélben jelezni kell. A teljes személyes illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft, a per tárgyi illetékfeljegyzési jog alá esik. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

A határozat megtámadására nyitva álló keresetindítási határidő lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal  mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy az érintett bíróság részére kiadja.

 

Kisvárda, 2024. március 01.

 

 

 

Lakatos Krisztián

 

ügyvezető